BØRGEPRISEN 2017

«Årets beste B2B-kundeopplevelse»

Hva er «Børgeprisen»?

Børgeprisen er en årlig prisutdeling der en premierer de beste kundeopplevelsene innenfor B2B. Prisen deles ut til de beste løsningene basert på en juryvurdering opp mot prisens definerte vurderingskriterier.

Børgeprisen skal inspirere til å skape innovative og kundefokuserte B2B-løsninger – skape stolthet og øke synligheten for de beste B2B-løsningene som utvikles. Børge skal bidra til å drive frem innovasjon og gode kundeopplevelser.

Børgeprisen deles ut i regi av eHandelsforum på den årlige konferansen «The Future of Business» som arrangeres 27.april. Prisen består av en utmerkelse for «Årets beste kundeopplevelse» og vinneren får overrekt «Børge-statuetten», heder og ære. I tillegg har juryen anledning til å fremheve 1-3 løsninger med hederlig omtale. De tre beste løsningene vil høste omtale på eHandelsforum sine nettsider.

Nyskapning/Innovasjon

I hvor stor grad kan løsningen sies å være innovativ/nyskapende innenfor sitt domene? Bidrar den til å føre B2B-løsninger fremover / sette nye standarder? Er det konkrete områder i løsningen som er videreutviklet og som er spesielt nyskapende?

Helhetlig kundefokus

I hvor stor grad er løsningen helhetlig tilpasset målgruppen? Bygger løsningen på konkret kundeinnsikt, kartlegging av kundereise og behov hos målgruppen? Gjør løsningen «mer enn forventet»? Leverer løsningen reell kundeverdi for målgruppen?

Brukervennlighet

Er løsningen intuitiv eller krever løsningen forkunnskap? Følger den beste praksis for brukervennlighet i interaktive løsninger? Er universell utforming tatt hensyn til ved utvikling av tjenesten?

Kvalitet/håndverk

I hvor stor grad er løsningen gjennomgående preget av solid håndverk og høy kvalitet? Dette gjelder alle deler av løsningen: Innhold, teknisk utvikling, design og interaksjon.

Måloppnåelse

Er det fastsatt konkrete mål for løsningen? Finnes det konkrete måltall for hva løsningen skal oppnå? Er det dokumentert i hvor stor grad målsetningene er oppnådd og/eller virkemidler/verktøy/metode som planlegges tatt i bruk for å verifisere målsetningene?

Hvordan melde deg på?

Bidrag kan sendes inn av alle – men innsendingen må godkjennes av den/de som er ansvarlige for løsningen. Det bør gis en begrunnelse for nomineringen med henblikk på evalueringskriteriene (inntil 400 ord). I tillegg må det oppgis en kontaktperson, og løsningen må kunne gjøres tilgjengelig for evaluering for juryen. Jurymedlemmer har selvsagt taushetsplikt ift. informasjon og detaljer de får gjennom innsyn i løsninger de juryerer.

Søknadsfristen for Børgeprisen i 2017 er 7. april.

Alle innsendte arbeider skal være lansert i løpet av det siste året før innsendingsfristen, dvs. mellom 7. april foregående år og 7. april innsendingsåret.

Bidragene kan ikke sendes inn 2 ganger, med mindre det er gjort så mye videreutvikling/fornyelse av løsningen at den bør vurderes på nytt.

Juryering

Juryen er sammensatt av utvalgte representanter fra bransjen og bransjeorganisasjoner. Jury og juryleder utnevnes av eHandelsforum.

Jurymedlemmer vil være å anse som inhabile dersom de selv har bidratt på innsendte arbeider, eller om oppdragsgiver/arbeidsgiver har bidratt. Det samme gjelder om nær familie har bidratt. Dersom et jurymedlem mener at han/hun er inhabil må en melde fra til juryleder så tidlig som mulig, og dette jurymedlemmet skal da ikke delta i diskusjoner som angår arbeidet.

Avvisning av innsendte arbeider

Avvisning av innsendte arbeider Juryleder kan i samråd med juryen fjerne innsendte arbeid dersom de er i strid med konkurransereglene. Fjernes et bidrag skal innsender informeres og grunnen til dette angis.